Tips bij wateroverlast in de kelder

Wateroverlast kelder

Tips bij wateroverlast in uw kelder

Wat kan ik zelf doen om overlast te beperken:

 

 • Afvoeren zoals dakgoten, regenpijpen, afvoerputten- zorg dat ze open zijn, haal vuil en blad weg.
 • Kijk rondom de woning of er lekke goten zijn en zet daar een bak onder of leg daar tijdelijk op een steen, een goot aflopend,  haaks op de muur
 • Haal spullen zoals karton, hout, verf, textiel, schoenen, papier uit de kelder en berg deze droog op.
 • Etenswaar zoals aardappelen, uien kunt u het beste buiten de kelder bewaren.
 • Overige spullen, zet deze op tafels of hoger in rekken, zodat ze niet met water dat eventueel in de kelder stroomt in aanraking kunnen komen.
 • Probeer de kelder te ventileren, zodat bij een vochtige muur waterdamp weg kan.
 • Lekt de muur? Plaats zakken met zand zodat tussen de muur en de zakken een soort van wateropvang ontstaat en plaats daar een vlakzuiger of dompelpomp in.
 • Markeer op muren en vloeren waar het water als eerste binnenkomt.
 • Om te kunnen zien waar het water ongeveer vandaan komt, kunt u bijvoorbeeld nadat u de kelder drooggemaakt heeft, een time-lapse video maken, dit zou bijvoorbeeld met action cam kunnen. 
 • Probeer aangetast stucwerk en verf van uw wanden en muren te verwijderen.
 • Indien mogelijk maak regelmatig de kelder schoon, dit ter voorkoming van schimmelgroei.

Mogelijke maatregelen & Oplossingen

Omdat elke kelder en woning een unieke situatie betreft, is het erg lastig om u van het “gouden idee” te voorzien ter voorkoming van wateroverlast.

Vaak is een combinatie van maatregelen nodig om de situatie onder controle te krijgen.

 

Hieronder enkele zaken die we al in de praktijk toepassen en waarmee we u kunnen helpen:

 

Buitenzijde woning/kelder:

 

 • Aanleggen drainage/pompsysteem rondom de woning voor het afvoeren van water.
 • Afdichten van de maaiveldzone, dit is de eerste 50cm de grond in rondom uw woning.
 • Afdichten van de gehele kelderwanden aan de buitenzijde.
 • Regenafvoeren repareren.
 • Kelder koekoek repareren.
 • Aanleggen van een wateropvang tank of watervang met infiltratie kratten.

Binnenzijde woning/kelder:

 

 • Injecteren van scheuren die lekken dmv PU injectie onder druk.
 • Injecteren tegen optrekkend/opstijgend vocht.

 

 • Repareren van doorvoeren van mantelbuizen, water, gas en kabels.
 • Repareren van de koekoek.

 

 • Plaatsen van een binnenafdichting op de keldermuren.
 • Plaatsen van een binnenafdichting icm een dekvloer op de lekkende vloer.
 • Aanbrengen van kimnaad afdichtingen.
 • Ringgoot aanbrengen met automatisch pomp systeem.
 • Aanbrengen van ventilatie en / of systemen.
 • Aanbrengen van isolatie materialen bij condensvorming.

Waar u aan moet denken

 

Voor werkzaamheden met afdichtingsproducten aan de buitenzijde

 

 • Wachten tot het droog weer is. (deze producten moeten minimaal 48 uur kunnen drogen).
 • De temperaturen minimaal 14 graden.
 • Waterpeil rondom gezakt.Voor werkzaamheden met afdichtingsproducten aan binnenzijde

 

 • De temperatuur van het oppervlak moet minimaal 14 graden zijn 
 • Lekkages die stromen dienen eerst te worden verholpen.
 • De oppervlakken moeten schoon zijn.
 • Bij hevige wateroverlast is het bij gemetselde kelders, beter om te wachten tot het waterpeil buiten gezakt is.
 • De meeste producten voor binnenafdichting hebben een droogtijd van 24 uur, en een uithardingsperiode van 28 dagen voordat ze op volledige sterkte zijn.

Hand Out by Basement Flooding

What can I do to limit water nuisance:  

 • Drains such as gutters, downspouts, floor drains - make sure they are open, remove dirt and leaves.
 • Check around the house for leaking gutters and place a container under it or temporarily place it on a stone, sloping down a gutter, perpendicular to the wall.
 • Remove items such as cardboard, wood, paint, textiles, shoes, paper from the basement and store them. it dry. It is best to store food such as potatoes and onions outside the cellar. Place other items on tables or higher on racks so that they do not come into contact with water that may flow into the basement.
 • Try to ventilate the basement so that water vapor can escape from a damp wall.
 • Is the wall leaking? Place bags with sand so that a kind of water collector is created between the wall and the bags and place a vacuum cleaner or submersible pump in them.
 • Mark on walls and floors where water enters first.
 • To see where the water comes from, you can make a time-lapse video after you have dried the basement, for example with an action cam.
 • Try to remove affected plaster and paint from your walls and walls. If possible, clean the basement regularly to prevent mold growth.

Solutions

Because every basement and home has a unique situation, it is very difficult to provide you with the “golden idea” to prevent flooding.

A combination of measures is often necessary to get the situation under control.

Below are the installations/projects,  what we do and how we can help you:

 

Exterior of house/cellar:

 

 • Installing a drainage/pump system around the house to drain water.
 • Sealing the ground level zone, this is the first 50cm into the ground around your home.
 • Sealing the entire basement walls on the outside.
 • Repair storm drains.
 • Repair cellar cuckoo.
 • Installing a water collection tank or water catchment with infiltration crates.

 

 

Inside the house/basement:

 

 • Injecting cracks that leak using PU injection under pressure
 • Inject against rising/rising damp.
 • Repairing penetrations of pipes, water, gas and cables.
 • Repairing the cuckoo.
 • Installing an interior seal on the basement walls.
 • Installing an inner seal in combination with a screed floor on the leaking floor.
 • Applying bilge seam seals.
 • Install ring gutter with automatic pump system.
 • Installing ventilation and/or systems.
 • Applying insulation materials in case of condensation.

What you need to keep in mind

For work with sealing products on the outside,

 • wait until the weather is dry. (these products must be allowed to dry for at least 48 hours).
 • The temperatures are at least 14 degrees.
 • Wait until the Water level has dropped.

 

For work with our sealing products on the inside,

 • the surface temperature must be at least 14 degrees.
 • Any leaks that flow must be remedied first.
 • The surfaces must be clean.
 • In case of heavy flooding, it is better to wait until the water level outside has dropped , espacially masonry cellars.
 • Most interior sealant products require a drying time of 24 hours, and a curing period of 28 days before reaching full strength.